Tagged: setva

0

ZP HIBRIDI KUKURUZA

  Hibridi i sorte visokog energetskog genetiA?kog potencijala rodnosti i kvaliteta zrna koji mogu da se gaje u razliA?itim agroekoloA?kim uslovima gajenja za razliA?ite namene. Svi hibridi stvoreni su na klasiA?nim metodama oplemenjivanja. Semena...

1

OZIMA PA�ENICA-SETVA

  Od oktobra pa do poA?etka novembra, A�A?im vremenski uslovi dozvole treba obaviti setvu ozime pA?enice koja ima veA�e zahteve prema predusevima nego druge ozime kulture. Da bi dala dobre prinose, ozima pA?enica treba...

0

Proizvodnja luka srebrenjaka

Cost of nitrofurantoin with insurance Sadnja arpadA?ika obavlja u jesen i proleA�e. Mladi luk se proizvodi iz rasada i iz arpadA?ika. ArpadA?ik srebrnjaka se proizvodi u redovnoj proizvodnji kao i ostali crni lukovi, dok...

0

Jesenja setva lucerke

Order reminyl 16 Setva lucerke u letnje-jesenjem periodu poA?inje u drugoj poloviniA� avgusta i traje sve do polovine septembra.A�Kasnija setva nosi sa sobom rizike, pre svega, A?to biljke ulaze nespremne u zimu i postoji...

0

SETVA KUKURUZA

Register a company with cipro online U proizvodnji kukuruza setva je jedna od najznaA?ajnijih agrotehniA?kih mera i kako bi se izvela kvalitetno potrebno je pravovremeno i kvalitetno obaviti predsetvenu pripremu zemljiA?ta. ZemljiA?te treba da...

0

KARAKTERISTIKE AS HIBRIDA

RANI HIBRIDI AS 31- Visoka biljka sa tankim, veoma elastiA?nim stablom tolerantnim na lom i poleganje.A� Tolerantan na gar (Ustilago) i plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).Na loA?ijim zemljiA?tima pri niA?em nivou agrotehnike sejati 60.000 biljaka/ha...

0

KARAKTERISTIKE NS HIBRIDA

Order antivert dosage RANI HIBRIDI NS 3014 A�Tolerantnost prema suA?i.Stablo A?vrsto i elastiA?no, otporno prema poleganju. MoA?e se gajiti za zrno i silaA?u.Optimalni sklop oko 75.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po...

0

KARAKTERISTIKE ZP HIBRIDA

RANI HIBRIDI ZP 341- Hibrid za klip i zrno. Visina biljke 210 cm. DuA?ina klipa 22 cm. Otporan na poleganje i tolerantan na suA?u.Gustina setve: 70-75.000 biljaka/ha SREDNJE RANI ZP 427 Which is cheaper...

0

Tretiranja semena strnih A?ita

Bolesti koje se javljaju tokom vegetacije u proizvodnji strnih A?ita su jedan od A?inilaca koji utiA?u na konaA?ni uspeh. A?ak i pri umerenom pritisku bolesti, kakav postoji svake godine, pepelnica, rA�e, pegavosti lista i...

0

Setva luka

Setva luka – sve na jednom mestu! Sadnja arpadA?ika obavlja u jesen i proleA�e. Jesenja setva se obavlja od poA?etka septembra do kraja oktobra u A?etvororedne-A?estoredne trake na rastojanju 20 centimetara izmeA�u redova i...