Category: Zaštita bilja

0

Volovod (Orobanche cumana)

  Orobanche cumana, parazinta cvetnica priA?injava velike A?tete u proizvodnji suncokreta. O.cumana je parazitna biljka sa nerazganatnim stablom visine od 10 do 50 cm sa ljusupastim listiA�ima bez hlorofila i sa redukovanim korenovim sistemom....

Kestenjasta pegavost lastara maline (Didymella applanata) 0

Kestenjasta pegavost lastara maline (Didymella applanata)

SuA?enje lastara maline je bolest koju izaziva veA�i broj gljiva ali je najznaA?ajniji prouzrokovaA? D.applanata koji u Srbiji pravi najveA�e A?tete u proizvodnji. D.applanata napada maliju i kupinu a takoA�e i hibride koji nastaju...

0

Bakteriozna pegavost lista jagode

Zyprexa without prescription Patogen Xanthomonas fragariae je prisutan u veA�ini evropskih zemalja i prouzrokuje suA?enje liA?A�a koje ima za posledicu smanjenje prinosa i izumiranje zasada. Simptomi se ispoljavaju tokom cele vegetacije od aprila doA�...

0

Divlji ovas (Avena fatua)

Na njivama A?irom Srbije sve je viA?e prisutan divlji ovas (Avena fatua) u usevima strnih A?ita. Veoma A?esto se deA?ava da poljoprivredni proizvoA�aA?i ne prepoznaju ovu korovsku vrstu u poA?etnim fazama razvoja (kada je...

0

KOROVI U PA�ENICI! REAGUJTE NA VREME!

Jedan od velikih problema koji ugroA?ava rast i razvoj pA?enice predstavlja prisustvo korovskih vrsta koje svojim prisustvom u usevu uzimaju korisne hranljive materije a takoA�e zauzimaju i A?ivotni prostor ometajuA�i njen fiziA?ki razvoj A?to...

1

ZAA�TITA PA�ENICE

Ako se na vreme ne reaguje,A� pA?enica zaraA?ena fitopatogenim gljivama moA?e u velikoj meri da umanji prinos. U naA?im klimatskim uslovima postoje tri najznaA?ajnije bolesti koje napadaju pA?enicu: pepelnica (prouzrokovaA? Erysiphe graminis), lisna rA�a...

0

PRIHRANA STRNIH A?ITA

U proizvodnji strnih A?ita prihranjivanje je jedna od najvaA?nijih agrotehniA?kih kojom je potrebno obezbediti dovoljnu koliA?inu azota biljkama za naredni deo vegetacije. U fazama bokorenja i vlatanja najintenzivnije je i usvajanje hraniva. Na izbor...