Category: Ratarstvo

0

ZP HIBRIDI KUKURUZA

  Hibridi i sorte visokog energetskog genetiA?kog potencijala rodnosti i kvaliteta zrna koji mogu da se gaje u razliA?itim agroekoloA?kim uslovima gajenja za razliA?ite namene. Svi hibridi stvoreni su na klasiA?nim metodama oplemenjivanja. Semena...

0

IZBOR HIBRIDA KUKURUZA

  Kukuruz je naA?a vodeA�a ratarska biljna vrsta. Proizvodnja kukuruza u Srbiji se odvija na 1 do 1,2 miliona hektara svake godine i zauzima veA�e povrA?ine od strnih A?ita, soje, suncokreta i A?eA�erne repe...

1

OZIMA PA�ENICA-SETVA

  Od oktobra pa do poA?etka novembra, A�A?im vremenski uslovi dozvole treba obaviti setvu ozime pA?enice koja ima veA�e zahteve prema predusevima nego druge ozime kulture. Da bi dala dobre prinose, ozima pA?enica treba...

0

Volovod (Orobanche cumana)

  Orobanche cumana, parazinta cvetnica priA?injava velike A?tete u proizvodnji suncokreta. O.cumana je parazitna biljka sa nerazganatnim stablom visine od 10 do 50 cm sa ljusupastim listiA�ima bez hlorofila i sa redukovanim korenovim sistemom....

0

Divlji ovas (Avena fatua)

Na njivama A?irom Srbije sve je viA?e prisutan divlji ovas (Avena fatua) u usevima strnih A?ita. Veoma A?esto se deA?ava da poljoprivredni proizvoA�aA?i ne prepoznaju ovu korovsku vrstu u poA?etnim fazama razvoja (kada je...

0

KOROVI U PA�ENICI! REAGUJTE NA VREME!

Jedan od velikih problema koji ugroA?ava rast i razvoj pA?enice predstavlja prisustvo korovskih vrsta koje svojim prisustvom u usevu uzimaju korisne hranljive materije a takoA�e zauzimaju i A?ivotni prostor ometajuA�i njen fiziA?ki razvoj A?to...

1

ZAA�TITA PA�ENICE

Ako se na vreme ne reaguje,A� pA?enica zaraA?ena fitopatogenim gljivama moA?e u velikoj meri da umanji prinos. U naA?im klimatskim uslovima postoje tri najznaA?ajnije bolesti koje napadaju pA?enicu: pepelnica (prouzrokovaA? Erysiphe graminis), lisna rA�a...

0

PRIHRANA STRNIH A?ITA

U proizvodnji strnih A?ita prihranjivanje je jedna od najvaA?nijih agrotehniA?kih kojom je potrebno obezbediti dovoljnu koliA?inu azota biljkama za naredni deo vegetacije. U fazama bokorenja i vlatanja najintenzivnije je i usvajanje hraniva. Na izbor...

0

KAN, AN, UREA, NPK

  KAN – 27A�sadrA?aj azota 27 %,A�sadrA?aj MgO 4,5 – 5,5 %,A�sadrA?aj CaO 6,5 – 8,5 %,A�Kalcijum amonijum nitrat. Pogodno za prihranu. Bez A?tetnog uticaja na fiziA?ke i hemijske osobine zemljiA?ta. SadrA?i pola azota...