Monthly Archive: August 2016

0

Volovod (Orobanche cumana)

  Orobanche cumana, parazinta cvetnica priA?injava velike A?tete u proizvodnji suncokreta. O.cumana je parazitna biljka sa nerazganatnim stablom visine od 10 do 50 cm sa ljusupastim listiA�ima bez hlorofila i sa redukovanim korenovim sistemom....