Tagged: kukuruz

0

ZP HIBRIDI KUKURUZA

  Hibridi i sorte visokog energetskog genetiA?kog potencijala rodnosti i kvaliteta zrna koji mogu da se gaje u razliA?itim agroekoloA?kim uslovima gajenja za razliA?ite namene. Svi hibridi stvoreni su na klasiA?nim metodama oplemenjivanja. Semena...

0

IZBOR HIBRIDA KUKURUZA

  Kukuruz je naA?a vodeA�a ratarska biljna vrsta. Proizvodnja kukuruza u Srbiji se odvija na 1 do 1,2 miliona hektara svake godine i zauzima veA�e povrA?ine od strnih A?ita, soje, suncokreta i A?eA�erne repe...

0

Primena zemljiA?nih herbicida u kukuruzu!

Kukuruz u poA?etku vegetacije ima sporiji rast A?to pogoduje razvoju korova pa je potrebno zaA?tititi kukuruz veA� u prvim fazama razvoja. ZaA?tita kukuruza od korova poA?inje primenom plodoreda, zatim pravilno i na vreme izvedenim...

0

SETVA KUKURUZA

Register a company with cipro online U proizvodnji kukuruza setva je jedna od najznaA?ajnijih agrotehniA?kih mera i kako bi se izvela kvalitetno potrebno je pravovremeno i kvalitetno obaviti predsetvenu pripremu zemljiA?ta. ZemljiA?te treba da...

0

KARAKTERISTIKE AS HIBRIDA

RANI HIBRIDI AS 31- Visoka biljka sa tankim, veoma elastiA?nim stablom tolerantnim na lom i poleganje.A� Tolerantan na gar (Ustilago) i plesnivost klipa (Fusarium, Giberela).Na loA?ijim zemljiA?tima pri niA?em nivou agrotehnike sejati 60.000 biljaka/ha...

0

KARAKTERISTIKE NS HIBRIDA

Order antivert dosage RANI HIBRIDI NS 3014 A�Tolerantnost prema suA?i.Stablo A?vrsto i elastiA?no, otporno prema poleganju. MoA?e se gajiti za zrno i silaA?u.Optimalni sklop oko 75.000 biljaka u povoljnim uslovima, a 65.000 biljaka po...

0

KARAKTERISTIKE ZP HIBRIDA

RANI HIBRIDI ZP 341- Hibrid za klip i zrno. Visina biljke 210 cm. DuA?ina klipa 22 cm. Otporan na poleganje i tolerantan na suA?u.Gustina setve: 70-75.000 biljaka/ha SREDNJE RANI ZP 427 Which is cheaper...

0

PRAVILAN IZBOR HIBRIDA KUKURUZA

Nexium sale UspeA?na i profitabilna proizvodnja osnovni je cilj svakog poljoprivrednog proizvoA�aA?a a pravilan izbor hibrida samo je jedan od bitnih faktora koji utiA?e na to. Prilikom izbora semena za setvu treba na prvom...